دیکشنری ا اتاق پرواز (Flight deck)


اتاق پرواز (Flight deck)

اتاق پرواز، یک قسمت فضاپیماست که کنترل از آنجا صورت می گیرد. اتاق پرواز صندلی هایی برای فرمانده و خلبان دارد. هر یک از این دو فضانورد می توانند فضاپیما را به پرواز درآورند، زیرا دو دستگاه کنترل وجود دارد. به همان گونه که پرواز کنترل می شود، صفحه های نمایشی وجود دارد که اطلاعات راجع به حمل بار و تمام قسمت های فضاپیما را نشان می دهد.

اتاق پرواز شاتل بیش از 2000 کنترل و صفحه نمایش مجزا دارد.

منبع :  www.noojum.com