دیکشنری ک کمربندهای وَن آلن (Van Allen belts)


کمربندهای وَن آلن (Van Allen belts)

کمربندهای ون آلن، دو ناحیۀ لوله ای شکل د رمیدان مغناطیسی زمین هستند که در آن ذرات باردارالکتریکی فضا به دام می افتند. کمربند داخلی در حدود 1000 کیلومتر تا حدود 5000 کیلومتری بالای زمین و کمربند ون آلن، دیگر حدود 15500 کیلومتر تا 25000 کیلومتری بالای زمین یافت می شود.

کمربندهای ون آلن در سال 1958 میلادی توسط ماهوارۀ امریکایی اکسپلور1 کشف گردیدند.

منبع :  www.noojum.com