دیکشنری د دنباله دار کوتاه دروه (short-Period comet)


دنباله دار کوتاه دروه (short-Period comet)

یک دنباله دار کوتاه دوره، دنباله داری است که حداکثر هر 25 ساعت یک بار در مدار دور خورشید می چرخد. گاهی دنباله دارهایی در گروه دنباله دارهای کوتاه دوره قرار می

گیرند که مدت زماین در حدود 200 سال برای یک گردش کامل آنها لازم است. دنباله دار انکه کوتاهترین دوره را دارد. مشهورترین دنباله دار کوتاه دوره، دنباله دار هالی است که 76 سال دور کامل آن طول می کشد.

برخی دانشمندان فکر می کنند که دنباله دارهای کوتاه مدت دوره از ابر اوت می آیند.

منبع :  www.noojum.com