دیکشنری ن نور منطقه البروجي (zodiacal light)


نور منطقه البروجي (zodiacal light)

نور منطقه البروجي ، نامي است كه به مخروط كمرنگي از نور درخشان كه اغلب در هنگام فجر يا شفق همچنان كه زمين در مدار خود به دور خورشيد مي‌گردد، رويت مي‌شود. اين نور انعكاس نور خورشيد از ذرات غبار است.

در بعضي از قسمت‌هاي دنيا نور منطقه البروجي در شب‌هاي  بدون ماه رويت مي‌گردد.

منبع :  www.noojum.com