دیکشنری ط طول جغرافیایی (longitude)


طول جغرافیایی (longitude)

طول جغرافیایی خطی فرضی به دور زمین است. خطوط طول جغرافیایی از شمال و جنوب عبور می کنند. خطوط طول جغرافیایی از قطب شمال شروع شده، به قطب جنوب ختم می شوند.

با اندازه گیری عرض و طول جغرافیایی هر موقعیتی را می توان روی زمین پیدا کرد.

منبع :  www.noojum.com