دیکشنری ی یونیزاسیون (ionization)


یونیزاسیون (ionization)

یونیزاسیون چگونگی از دست دادن یا گرفتن الکترون توسط یون را توصیف می کند.

وجود رادیواکتیو یکی از علل یونیزاسیون است.

منبع :  www.noojum.com