دیکشنری ر رصدخانۀ پارکز (Parkes Observatory)


رصدخانۀ پارکز (Parkes Observatory)

رصدخانۀ پارکز یک رصدخانۀ ملی اخترشناسی رادیویی استرالیا است.

رصدخانۀ پارکز دارای بزرگترین رادیو تلسکوپ در نیمکرۀ جنوبی می باشد.

منبع :  www.noojum.com