دیکشنری م مدار ثابت زمینی (geosynchronous orbit)


مدار ثابت زمینی (geosynchronous orbit)

مدار ثابت زمینی، مداری است که در آن یک ماهواره در نقطه ای بالای سطح زمین ثابت به نظر می آید. یک ماهواره در مدار ثابت زمینی در ارتفاعی معادل 35900 کیلومتر به گِرد زمین می چرخد. این ماهواره دقیقاً در همان زمانی که زمین حول محور خود می چرخد، به دور زمین، می گردد. یک مدار زمین همزمانی همچنین یک مدار ثابت زمینی نیز نامیده می شود.

ماهواره های ارتباطات اینتلست در مدار ثابت زمینی واقعند.

منبع :  www.noojum.com