دیکشنری پ پارسک (parsec)


پارسک (parsec)

پارسک یک واحد اندازه گیری است. از این واحد برای اندازه گیری فاصلۀ ستاره استفاده می گردد. یک پارسک معادل 26/3 سال نوری است.

هر ستاره بجز خورشید، فاصله ای بیشتر از یم پارسک با زمین دارد.

منبع :  www.noojum.com