دیکشنری ج جو (atmosphere)


جو (atmosphere)

يك جو لايه‌اي از گازهاست كه دور يك سياره يا يك قمر يا يك ستاره را فرا گرفته است.

اجرام كوچك مانند ماه و عطارد داراي جو كمي هستند، يا اصلاً جو ندارند. زهره و زمين و مريخ همگي جو دارند. سيارات غول پيكر مشتري، زحل، اورانوس و نپتون داراي جوي عظيم و عميق‌اند. ستارگان كاملاً از گاز تشكيل يافته‌اند. دو عامل دماي سطحي و سرعت فرار براي مشخص نمودن اين كه جرم سماوي داراي جو است يا خير، كمك زيادي را انجام مي‌دهند.

منبع :  www.noojum.com