دیکشنری پ پوسته (Crust)


پوسته (Crust)

پوسته، قسمت خارجي يك جرم جامد، مانند يك سياره، يك قمر، يا يك ستاره نوتروني مي‌باشد. زمين داراي پوسته‌اي با ضخامت حدود 32 كيلومتر در زير قاره‌ها و 10 كيلومتر در زير اقيانوس‌هاست.

پوسته اجرام جامد معمولاً از صخره يا يخ تشكيل شده است.

منبع :  www.noojum.com