دیکشنری ب برساووشی ها (Perseids)


برساووشی ها (Perseids)

بر ساووشی ها نام یک رگبار شهابی هستند. بر ساووشی ها در هر ماه اوت مشاهده می گردند. این رگبار اکثراً حوالی 12 اوت فعال است. به نظر می رسد منشأ بر ساووشی ها در صورت فلکی بر ساووش باشد. بر ساووشی ها بهترین و درخشان ترین رگبارهای شهابی هستند.

بر ساووشی ها می توانند شامل حدود 65 شهاب در هر ساعت باشند.

منبع :  www.noojum.com