دیکشنری ش شفق قطبي (aurora)


شفق قطبي (aurora)

شفق قطبي، نامي است كه به نوارهايي از نورهاي رنگي آسمان شب داده شده است. اين نوارها را در نيمكره شمالي، شفق قطبي بوريوليز يا نورهاي شمالي مي‌خوانند. در نيمكره جنوبي آنها را شفق قطبي استروليز يا نورهاي جنوبي مي‌خوانند. شفق قطبي هنگامي توليد مي‌شود كه ذرات باردار فضا با اتم‌ها و مولكول‌هاي هوا در بالاي جو زمين برخورد مي‌كنند. اين برخورد باعث برافروختن اتم‌ها ميشود.

يك شفق قطبي در فاصله‌اي حدود 80 تا 600 كيلومتر بالاي سطح  زمين نقش مي‌بندد.

منبع :  www.noojum.com