دیکشنری ش شیر (اسد) (Leo)


شیر (اسد) (Leo)

اسد یا شیر یکی از صورفلکی منطقه البروج است. شیر نزدیک دب اکبر یا خرس بزرگ  قرار دارد. درخشانترین ستارۀ صورت فلکی شیر، قلب الاسد نامیده می شود.

صورت فلکی اسد از شمال خط استوای سماوی می تواند رؤیت گردد.

منبع :  www.noojum.com