دیکشنری ن نیمکرۀ شمالی (northern hemisphere)


نیمکرۀ شمالی (northern hemisphere)

نیمکرۀ شمالی نیمی از زمین است که در شمال استوا قرار دارد. عرض های جغرافیایی نیمکرۀ شمالی توسط درجۀ شمالی (از شمال) اندازه گیری می شود. نیمکرۀ شمالی آسمان قسمتی از آسمان است که از نیمکرۀ شمالی زمین قابل رؤیت است. این نیمکره شامل صورفلکی نیمکرۀ شمالی، سحابی ها، کهکشان و دیگر اجرام آسمانی می شود.

به نظر می رسد که ستارۀ قطبی در مرکز نیمکرۀ شمالی آسمان است.

منبع :  www.noojum.com