دیکشنری ا اثر دوپلر (Doppler effect)


اثر دوپلر (Doppler effect)

اثر دوپلر تغييرات ظاهري به وجود آمده در طول موج امواج صوتي و نوري است. اين پديده بر اثر حركت منبع صوتي يا نوري به وجود مي‌آيد. همچنين اين پديده مي‌تواند متاثر از حركت ناظر باشد. نور قابل رويت با طول موج بلند، قرمز به نظر مي‌آيد و نور با طول موج كوتاه، آبي به نظر مي‌آيد. وقتي كه يك منبع نوري با سرعت زياد در حال نزديك شدن است، امواج نوري به هم فشرده مي‌شوند و آبي‌تر مي‌شوند. اين پديده آبي گرايي نام دارد. وقتي كه يك منبع نوري به شدت از ما در حال دور شدن است، امواج نوري از هم دور شده ، قرمزتر مي‌شود. اين پديده قرمزگرايي نام دارد.

دانشمندان با استفاده از اثر دوپلر كشف كردند كه جهان در حال انبساط است.

منبع :  www.noojum.com