دیکشنری ف فضاپيماي كاسيني (Cassini spacecraft)


فضاپيماي كاسيني (Cassini spacecraft)

فضاپيماي كاسيني فضاپيمايي بين سياره‌اي است. پرتاب اين فضاپيما براي آوريل 1996 ميلادي طرح ريزي شده است. اين فضاپيما در اكتبر 2002 ميلادي پس از كنارگذر زمين و مشتري به مدار سياره زحل خواهد رسيد.

كاسيني جزئيات بسيار مفصلي در رابطه با مطالعه زحل نسبت به گذشته به ما خواهد داد.

منبع :  www.noojum.com