دیکشنری س سوخت خروج از مدار (de-orbit burn)


سوخت خروج از مدار (de-orbit burn)

سوخت خروج از مدار، توصيف پايين آمدن آرام يك فضاپيماست. در سوخت خروج مدار از موتور راكت استفاده مي‌شود. اين عمل فضاپيما را با كم كردن سرعت يا تندي به آرامي از مدار پايين مي‌آورد. فضاپيما بدين صورت قادر به بازگشت به جو زمين است.

دانشمندان موتور راكت را براي يك سوخت خروج از مدار روشن كردند.

(گره) descending node :node

منبع :  www.noojum.com