دیکشنری م محفظه هوا (دريچه هوابند) (airlock)


محفظه هوا (دريچه هوابند) (airlock)

محفظه هوا، اتاقكي كوچك در فضاپيماست . اين اتاقك به سرنشينان و تجهيزات آنها اجازه مي‌دهد كه بين دو مكان كه اختلاف فشار متفاوتي دارند، حركت كنند. هواي آن محفظه قابل تعويض يا جايگزين شدن بدون تاثيرگذاري بر ديگر منابع هوا در نقاط ديگر فضاپيما است. فضانوردان به منظور ترك فضا پيما جهت راه پيمايي فضايي مجبور به استفاده از اتاقك هوا هستند.

محفظه هوا يك قسمت بسيار مهم از فضاپيماست.

منبع :  www.noojum.com