دیکشنری ت تیل روبی (Teal Ruby)


تیل روبی (Teal Ruby)

تیل روبی ماهواره ای است که به وسیلۀ نیروی هوایی ایالات متحدۀ در سال 1986 میلادی پرتاب گردید. این ماهواره از حساسه گرهای (دریابه های) مادون قرمز برای شناسایی هواپیمای در حال پرواز استفاده می کند.

برای پرتاب تیل روبی از شاتل فضایی استفاده شد.

منبع :  www.noojum.com