دیکشنری س سيارك‌هاي آپولو (Apollo asteroids)


سيارك‌هاي آپولو (Apollo asteroids)

سيارك‌هاي آپولو، يك گروه از سيارك‌ها هستند. مدارهاي آنها مدار زمين را قطع كرده، از آن عبور مي‌كنند. يكي، دو تا از آنها حتي از عطارد به خورشيد نزديكتر مي‌شوند.

تمام سيارك‌هاي آپولو قطري كمتر از دو كيلومتر و شكلي بسيار نامنظم دارند.

منبع :  www.noojum.com