دیکشنری ا اخترشناسی نوری (optical astronomy)


اخترشناسی نوری (optical astronomy)

اخترشناسی نوری، مطالعۀ اجرام فضایی با استفاده از تلسکوپ های نوری است.

اولین اکتشافات دربارۀ ستارگان و سیارات توسط اخترشناسی نوری صورت گرفته است.

منبع :  www.noojum.com