دیکشنری ت تركيب گشودگي (operature synthesis)


تركيب گشودگي (operature synthesis)

تركيب گشودگي روشي است كه در اخترشناسي راديويي براي ساخت يك راديو تلسكوپ با گشودگي زياد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين روش از تعدادي راديو تلسكوپ‌هاي كوچك كه قادر به حركت و جايگيري در فواصل مختلف هستند، استفاده مي‌گردد. اطلاعات جمع آوري شده از تمامي بشقاب‌هاي كوچك، اندازه معادل فضاي بين تلسكوپ‌ها را به ما ارائه مي‌دهد.

تركيب گشودگي براي ساخت آرايه تلسكوپي خيلي بزرگ در نيومكزيكو مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع :  www.noojum.com