دیکشنری ر ردۀ طیفی (spectral class)


ردۀ طیفی (spectral class)

ردۀ طیفی ستاره ها را به وسیله رنگ طیف های آنها گروه بندی می کنند. ردۀ طیفی از دمای بالا تا دمای پایین در تغییر است. ردۀ طیفی از 10 گروه تشکیل شده است. ردۀ طیفی یکی از ویژگی های ستارگان است که در نمودار هرتس پرانگ- راسل استفاده شده است.

دانشمندان هنوز بر روی اصلاحات سیستم ردۀ طیفی کار می کنند.

منبع :  www.noojum.com