دیکشنری م مادۀ میان ستاره ای (interstellar matter)


مادۀ میان ستاره ای (interstellar matter)

مادۀ میان ستاره ای، عبارتی است که گاز و غبار موجود در بین ستارگان یک کهکشان را توصیف می کند. این گاز و غبار گاهی به صورت یک خوشه در می آید که سحابی نامیده می شود.

مادۀ میان ستاره ای مانع دیدن واضح برخی از اجرام برای اخترشناسان می شود.

منبع :  www.noojum.com