دیکشنری ت تتیس (Tethys)


تتیس (Tethys)

تتیس، یک قمر است. این قمر یکی از 18 قمر زحل است. وویجر 2 از کنار تتیس گذشت. عکس ها نشان دادند که تعدادی گودال بر سطح تتیس وجود دارد که در بین آنها گودالی بزرگ با قطری معادل 400 کیلومتر دیده می شود. تتیس همچنین دارای یک دهۀ بسیار بزرگ بر روی سطح خود می باشد. وویجر2 همچنین دریافت که سطح تتیس از یخ تشکیل شده است.

تتیس دارای قطری معادل 1050 کیلومتر است.

منبع :  www.noojum.com