دیکشنری ف فضاپیمای تحقیقاتی (space probe)


فضاپیمای تحقیقاتی (space probe)

فضاپیمای تحقیقاتی، پروازهای فضایی بدون سرنشین می باشند. آنها مأموریت هایی برای کسب اطلاعات راجع به اقمار، سیارات و دیگر اجرام موجود در منظومه شمسی و فراتر از آن دارند. فضاپیماهای تحقیقاتی همچنین وسایلی هستند که ابزارهایی را برای ضبط و فرستادن اطلاعات به زمین با خود حمل می کنند. فضاپیماهای تحقیقاتی که برای سیارات نزدیکتر مورد استفاده قرار می گیرند، از صفحات خورشیدی برای به دست آوردن انرژی استفاده می کنند. فضاپیماهای تحقیقاتی که به عمق فضا می روند، توسط انرژی هسته ای نیرو داده می شوند.

فرستنده های هسته ای رادیویی قوی، امکان برقرار کردن ارتباط ایستگاه های زمینی با فضاپیماهای تحقیقاتی را فراهم می سازند.

منبع :  www.noojum.com