دیکشنری ج جهان باز (open universe)


جهان باز (open universe)

جهان باز یک نظریه است. جهان باز نظریه ای است از آنچه که جهان به آن شبیه است. نظریۀ جهان باز اظهار می دارد که جهان در حال رشد است و این رشد برای همیشه ادامه خواهد داشت.

طبق نظریۀ جهان باز، جهان ما تنها جهانی است که خلق گردیده است.

منبع :  www.noojum.com