دیکشنری س ستاره كوتوله (dwarf star)


ستاره كوتوله (dwarf star)

ستاره كوتوله فراوانترين نوع ستاره در كهكشان ما است. ستارگان كوتوله از ستارگان معمولي هستند. اكثريت ستارگان كوتوله آبي سنگين، دماي سطحي 50000 درجه كلوين مي‌باشند و يك ميليون بار درخشانتر از خورشيدمان هستند. اقليت ستارگان كوتوله سنگين، كوتوله‌هاي قرمز بسيار تاري هستند كه داراي دماي سطحي فقط 2500 درجه كلوين مي باشند و يك هزار بار از خورشيد ما درخشندگي كمتري دارند.

خورشيد يك ستاره كوتوله زرد معمولي مي‌باشد.

منبع :  www.noojum.com