دیکشنری خ خوشۀ باز (open cluster)


خوشۀ باز (open cluster)

خوشۀ باز گروهی از چند صد ستارۀ مجاور هم با گاز و غبار است. خوشه های باز بعد از گذشت یک دورۀ زمانی شکل، خود را عوض می کنند.

خوشه های باز با چشم غیرمسلح مانند لکه های تیره و تار و نامشخص نوری به نظر می رسند.

منبع :  www.noojum.com