دیکشنری ر رصدخانۀ سلطنتی گرینویچ (Royal Greenwich Observatory)


رصدخانۀ سلطنتی گرینویچ (Royal Greenwich Observatory)

رصدخانۀ سلطنتی گرینویچ رصدخانه ای است که در جنوب شرقی لندن در انگلستان واقع گردیده است. این رصدخانه در سال 1675 میلادی افتتاح گردید و تا سال 1985 میلادی مهمترین رصدخانۀ بریتانیا محسوب می گردید.

طول های جغرافیایی از خطی به نام نصف النهار گرینویچ که از میان رصدخانۀ  سلطنتی گرینویچ عبور می کند، اندازه گیری می شوند.

منبع :  www.noojum.com