دیکشنری ا ابَر غول (supergiant)


ابَر غول (supergiant)

ابر غول، ستارۀ بسیار درخشان است. ابرغول ها می توانند حتی 500 برابر خورشید باشند. برخی ابر غول ها مانند رجل الجبار بسیار داغند. ابرغول های قرمز، مانند یدالجوزا (ابط الجوزا، آلفا- جبار)، ستارگان در حال مرگ هستند. ابرغول ها ممکن است بر ابرنواختر تبدیل گردند.

قدر مطلق ابرغول ها بین 4- تا 9- می باشد.

منبع :  www.noojum.com