دیکشنری چ چهارمین تماس (fourth contact)


چهارمین تماس (fourth contact)

چهارمین تماس، یکی از مراحل گرفتگی خورشید یا ماه است. در یک ماه گرفتگی، چهارمین تماس هنگامی است که ماه از حالت سایه کامل ایجاد شده توسط زمین خارج می گردد. در یک خورشید گرفتگی، چهارمین تماس زمانی است که ماه فتوسفر (نور سپهر) خورشید را به وضوح ترک می کند.

چهارمین تماس در آخر یک خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی ظاهر می شود.

منبع :  www.noojum.com