دیکشنری ف فرمان (command)


فرمان (command)

فرمان، يك سيگنال يا يك دستورالعمل است. فرمان دستور مي‌دهد تعدادي از اعمال به وسيله انسان يا دستگاه كه اين سيگنال‌ها را دريافت مي‌كنند، انجام پذيرد. براي مثال ممكن است سيگنال ارسالي يا فرستاده شده به دوربين‌هاي فضاپيما، دستور دهد كه در زمان مشخص شروع به كار كنند. اين فرمان ممكن است به صورت دستورالعملي به يك برنامه كامپيوتري باشد كه به كامپيوتر دستور كاري بدهد.

فرمان به فضاپيما دستور داد كه مسير را عوض كند.

منبع :  www.noojum.com