دیکشنری ض ضد ماده (anti-matter)


ضد ماده (anti-matter)

ضد ماده نوعي از ماده است. ذرات تشكيل دهنده ضد ماده كاملاً ضد ذرات معمولي هستند. يك ماده معمولي از الكترونها، پروتونها و نوترونها ساخته مي شود. ضد ماده از پوزيترون، ضد پروتون و ضد نوترون ساخته شده است. ذره‌ها و ضد ذره‌ها بار الكتريكي معادل ولي مخالف هم دارند.

اگر ماده معمولي و ضد ماده با هم برخورد كنند يكديگر را نابود نموده و تماماً تبديل به انرژي مي‌شوند.

منبع :  www.noojum.com