دیکشنری م متان (methane)


متان (methane)

متان یک گاز است. این گاز می تواند به هنگام مخلوط شدن با هوا منجر شود. جو چهار سیارۀ بسیار بزرگ مشتری، زحل، اورانوس و نپتون بیشتر از متان ساخته شده است.

امکان بقا برای موجودات زنده با جوی از متان وجود ندارد.

منبع :  www.noojum.com