دیکشنری ا اثر گلخانه ای (greenhose effect)


اثر گلخانه ای (greenhose effect)

اثر گلخانه ای، توصیف حالتی است که در آن یک سیاره به خاطر این که نمی تواند حرارت خود را از دست دهد، گرمتر می شود. اگر جو سیاره ای پر از گاز دی اکسید کربن باشد، این سیاره گرما از دست نمی دهد. گرما باید به صورت تشعشعات مادون قرمز باشد تا قادر به فرار گردد. زهره با اثر گلخانه ای مواجه است چون گرمای خورشید توسط جو غلیظ آن حبس می گردد.

دانشمندان از این می ترسند که امکان تأثیرپذیری زمین از اثر گلخانه ای وجود  داشته باشد.

منبع :  www.noojum.com