دیکشنری و واضح کننده تصویر (image intensifier)


واضح کننده تصویر (image intensifier)

واضح کننده تصویر، وسیله ای است که به سیگنال های نوری ضعیف در یک تلسکوپ اجازه می دهد تا از نزدیکتر مورد مطالعه قرار گیرند. این وسیله حاوی یک لوله الکترونیکی است که سینگال را به یک تصویر شفاف بر روی صفحه نمایش تبدیل می کند.

واضح کننده تصویر، نورهای ضعیف یک ستاره را به طور شفاف بر روی صفحه نمایش نشان داد.

منبع :  www.noojum.com