دیکشنری س سیستم حفظ حیات (life support system)


سیستم حفظ حیات (life support system)

سیستم حفظ حیات، اصطلاحی است که برای توصیف منابع و موادی که فضانوردان مجبورند با خودشان به فضا ببرند. یک سیستم حفظ حیات شامل اکسیژن، غذا و آب به علاوه لوازمی است که سلامتی فضانوردان را تأمین نماید.

سیستم حفظ حیات ضروری است زیرا منابع و ذخائری در فضا وجود ندارد.

منبع :  www.noojum.com