دیکشنری س ستاره وولف – رايه (Wolf-Rayet star)


ستاره وولف – رايه (Wolf-Rayet star)

ستارگان وولف – رايه، گروهي كمياب از ستارگانند كه داراي دماي سطحي بسيار بالايي هستند. دماي اين ستارگان مي‌تواند تا حد 50000 درجه كلوين باشد. دانشمندان كشف كرده اند كه ستارگان وولف – رايه، جرم خود را خيلي سريع از دست مي دهند. در يك طيف، برخي از ستارگان وولف – رايه نشان ميدهند كه در حال بيرون دادن كربن يا گسيل آن هستند. ديگر ستارگان وولف – رايه نشان مي‌دهند كه در حال گسيل نيتروژن هستند.

اكثر ستارگان وولف – رايه ستارگان دوتايي مي‌باشند.

منبع :  www.noojum.com