دیکشنری م ماهوارۀ اخترشناسی مادون قرمز Satellite (IRAS)


ماهوارۀ اخترشناسی مادون قرمز Satellite (IRAS)

ماهوارۀ اخترشناسی مادون قرمز Infra – Red Astronomical) ) ماهواره ای مصنوعی است که در سال 1983 میلادی در مداری فراتر از جو زمین قرار گرفت. این ماهواره تلسکوپ های مخصوصی را حمل می کرد که تشعشعات مادون قرمز ستاره ها، سیارات و دیگر اجرام را در فضا اندازه گیری می کردند. از این تشعشعات عکسبرداری گردیده، مانند تصاویر تلویزیونی به زمین ارسال می شدند.

ماهوارۀ اخترشناسی مادون قرمز حضور تعدادی ستاره را که تا قبل از آن ناشناخته بودند، آشکار ساخت.

منبع :  www.noojum.com