دیکشنری ح حمل (بره) (Aries)


حمل (بره) (Aries)

حمل يا بره يكي از صور فلكي منطقه البروج است.

اين صورت فلكي در شمال استواي فلكي بين حوت (ماهي) و ثور (گاو) ديده مي‌شود. حمل ستارگان درخشان واقعي را در بر نمي‌گيرد، اما به سادگي قابل تشخيص است. درخشانترين ستاره آن از نوع قدر دوم است.

حمل هميشه اولين مكان را در ليست صورت فلكي منطقه البروج دارد.

منبع :  www.noojum.com