دیکشنری ف فوبوس (phobos)


فوبوس (phobos)

فوبوس نام بزرگترین قمر مریخ از دو قمر موجود آن است. فوبوس بسیار کوچک است. این قمر فقط 27 کیلومتر طول و 20 کیلومتر عرض دارد.

فوبوس چهره ناموزون داشته و در سطح آن گودال های بسیاری وجود دارد.

منبع :  www.noojum.com