دیکشنری خ خوشه دوتايي (Double Cluster)


خوشه دوتايي (Double Cluster)

خوشه دوتايي يك جفت خوشه ستاره‌اي پرنور است. ستارگان در صورت فلكي بر ساووش در نزديكي يكديگر قرار دارند. اين دو خوشه به يك دوره زماني تعلق دارند كه آن دوره فقط در حدود 10 ميليون سال پيش بوده است. خوشه دوتايي حدود 8000 سال نوري از زمين فاصله دارد.

خوشه دوتايي با چشم غير مسلح قابل رويت است.

منبع :  www.noojum.com