دیکشنری ح حركت مستقيم (direct motion)


حركت مستقيم (direct motion)

حركت مستقيم، خط سيري است كه يك سياره حين چرخيدن در مدار خود به دور خورشيد، در آن حركت مي‌كند. دانشمندان نقطه‌اي را بالاي مدار سيارات در نظر مي‌گيرند تا چگونگي حركت كردن آنها را مطالعه كنند. همه سياره‌ها و سيارك‌ها حركت مستقيم دارند. حركت مستقيم همچنين حركت آشكار سياره‌ها از غرب به شرق در مقايسه با ستارگان است. اين حركت برخلاف حركت رجعي (بازگردي) است.

حركت مستقيم، مسير سياره‌ها را به دور اجرامي كه والدين آنها محسوب مي‌شوند توصيف مي‌كند.

منبع :  www.noojum.com