دیکشنری ر راه شیری (Milky Way)


راه شیری (Milky Way)

1- نام راه شیری برخی اوقات برای توصیف تمام کهکشان ما که حدود 100000 میلیون ستاره دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. کهکشان راه شیری، زمین و دیگر سیارات و خورشید را در بر می گیرد.

2- راه شیری همچنین برای توصیف یک نوار نوری که آسمان شب کشیده شده است. و میلیونها ستاره را در بر می گیرد، به کار می رود.

ستارگان در راه شیری بسیار نزدیک به هم به نظر می رسند زیرا ما آن ها را از بغل می بینیم.

منبع :  www.noojum.com