دیکشنری چ چارون (Charon)


چارون (Charon)

چارون يك قمر است. اين قمر تنها قمر شناخته شده پلوتو است. چارون قطري معادل 1190 كيلومتر و اندازه‌اي حدود نصف پلوتو دارد. چارون هر 387/6 روز در فاصله‌اي فقط به مقدار 19640 كيلومتر از مركز پلوتو به دور آن مي‌چرخد. چرخش چارون به دور پلوتو معادل زماني است كه پلوتو حول محور خود مي‌گردد. اين عمل در منظومه شمسي بي‌همتا است.

چارون تقريباً از يخ تشكيل شده است.

منبع :  www.noojum.com