دیکشنری س سرعت نور (speed of light)


سرعت نور (speed of light)

سرعت نور، سرعتی است که در آن تشعشات الکترومغناطیسی در یک ثانیه می باشد. این سرعت بالاترین سرعت شناخته شده در جهان است. برخی دانشمندان معتقدند که این سرعت بالاترین سرعت است که می شود به آن رسید. در یکسال، نور 9460800000000 کیلومتر سیر می کند. این فاصله یکسال نوری نام دارد که به عنوان یک واحد اندازه گیری برای فواصل بسیار طولانی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

با سرعت نور 33/8 دقیقه طول می کشد تا پرتوهای خورشیدی به زمین برسند.

منبع :  www.noojum.com