دیکشنری ن نظریۀ حالت پایدار (Steady State theory)


نظریۀ حالت پایدار (Steady State theory)

نظریۀ حالت پایدار نظریه ای راجع به کیهان شناسی می باشد. این نظریه برخلاف نظریۀ بیگ بنگ (مهبانگ) است. نظریۀ حالت پایدار مدعی است که جهان برای همیشه وجود داشته و هرگز شروعی وجود نداشته است. دانشمندان فکر می کردند که مواد نو برای همیشه در حال شکل گیری بوده اند. این عمل فضای بین کهکشان ها را به هنگام گسترش پر کرده است.

اکتشاف تشعشعات تابش زمینه ای ریز موج کیهانی، پایه های نظریۀ حالت پایدار را متزلزل ساخت.

منبع :  www.noojum.com