دیکشنری ا اورانوس (Uranus)


اورانوس (Uranus)

اورانوس سیاره ای در منظومۀ شمسی است. این سیاره هفتمین سیاره از نظر دوری از خورشید است. اوارنوس در سال 1718 میلادی کشف گردید. این سیاره کره ای بزرگ از گاز است که اندازۀ آن چهار برابر زمین می باشد. لایه های خارجی گاز آن از هیدروژن و هلیم است. دانشمندان هنوز نمی دانند که چه چیزی در لایۀ زیرین قرار دارد. بعضی دانشمندان بر این باورند که یک هستۀ کوچک و سنگی که توسط یک جُبه از آب منجمد، آمونیاک و متان احاطه شده، وجود داشته است. وویجر2 در سال 1986 میلادی از کنار اوارنوس گذشت. محور اورانوس به قدری مایل است که به نظر می رسد این سیاره به بغل غلطیده است.

حلقه های اوارنوس را با تلسکوپ نمی توان دید.

منبع :  www.noojum.com